RKXYQ5T7Y1B RKXYQ8T7Y1B
PED (Direktiva o opremi pod pritiskom) Category   Kategorija I Kategorija II
  Najkritičniji deo Ime   Kompresor Akumulator
    Ps*V bara 167 245
Dimenzije Uređaj Visina mm 701 701
    širina mm 600 760
    Dubina mm 554 554
  Spakovani uređaj Visina mm 838 825
    širina mm 720 875
    Dubina mm 660 660
Weight Uređaj kg 77 105
  Spakovani uređaj kg 86 116
Pakovanje Material   Karton_ Karton_
  Težina kg 2.1 2.2
Pakovanje 2 Materijal   Drvo Drvo
  Težina kg 6.9 8.5
Pakovanje 3 Materijal   Plastika Plastika
  Težina kg 0.3 0.3
Oplata Colour   Daikin bela Daikin bela
  Materijal   Galvanizovana čelična ploča premazana Galvanizovana čelična ploča premazana
Kompresor Količina_   1 1
  Type   Hermetički zatvoren klatni inverterski kompresor Hermetički zatvoren pužni kompresor
  Grejač sa karterom W   33
Nivo zvučne snage Hlađenje Nom. dBA 60 (4) 64.0 (4)
Nivo zvučnog pritiska Hlađenje Nom. dBA 47 (5) 48.0 (5)
Rashladno sredstvo Type   R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5
  Količina TCO2Eq 4.20 8.35
  Punjenje kg 2.00 4.00
Ulje za hlađenje Tip   Sintetičko (etarsko) ulje Sintetičko (etarsko) ulje FVC68D
Power supply Ime   Y1 Y1
  Faza   3N~ 3N~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 380-415 380-415
Naponski opseg Min. % -10 -10
  Maks. % 10 10
Struja Nominalna radna struja - 50Hz Hlađenje A 5.8 8.6 (7)
Struja - 50Hz Struja pokretanja (MSC) - primedba   Pogledajte napomenu 8
  Minimalna amperaža kola (MCA) A 13.5 17.4 (10)
  Maksimalna amperaža osigurača (MFA) A 16 20 (11)
  Amperaža ukupnog preopterećenja (TOCA) A 13.5 17.4 (12)
Žičani spojevi - 50Hz For power supply Količina   5G 5G
  Za povezivanje sa unutrašnjim Količina   2
    Napomena   F1,F2
Beleške Nom. rashladni kap. se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temp.: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temp.: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m. Podaci se odnose na seriju stand. efikasnosti. Nom. brzina protoka vazduha, spoljni statički pritisak 30Pa. Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5m; visinska razlika: 0m
  Nom. i grejni kap. se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temp.: 20°CDB, spoljna temp.: 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladni fluid: 5 m, visinska razlika: 0 m. Podaci se odnose na seriju stand. efikasnosti. Nom. brzina protoka vazduha, spoljni statički pritisak (ESP) 30Pa. Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 7,5m; visinska razlika: 0m
  Stvarni broj unutra[njih jedinica zavisi od njihovog tipa (VRV, DX unutrašnje jedinice, itd.) i od stepena priključenja sistema:; 50% ≤ CR ≤ 130%). Stvarni broj unutra[njih jedinica zavisi od njihovog tipa (VRV, DX unutrašnje jedinice, itd.) i od stepena priključenja sistema:; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja "snagu" koju stvara izvor zvuka. Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koju stvara izvor zvuka.
  Nivo zvučnog pritiska je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike okolnog prostora. Za više informacija pogledajte dijagrame nivoa zvuka. Nominalna brzina protoka vazduha, spoljni statički pritisak (ESP) 60 Pa. Nivo zvučnog pritiska je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike okolnog prostora. Za više informacija pogledajte dijagrame nivoa zvuka.
  Pogledajte priručnik za instalaciju ili selekciju cevi rashladnog fluida Pogledajte priručnik za instalaciju ili selekciju cevi rashladnog fluida
  U skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12, da biste se osigurali da je oprema vezana na napajanje čiji je Ssc ≥ od minimalne Ssc vrednosti, može biti potrebna konsultacija sa predstavnikom komercijalne mreže RLA se zasniva na sledećim uslovima: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB
  Vrednosti zvuka se mere u polugluvoj sobi. MSC predstavlja maksimalnu struju u toku pokretanja kompresora.. VRV IV koristi isključivo inverterske kompresore. Struja pokretanja je uvek ≤ maks. radne struje.
  Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte U skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12, da biste se osigurali da je oprema vezana na napajanje čiji je Ssc ≥ od minimalne Ssc vrednosti, može biti potrebna konsultacija sa predstavnikom komercijalne mreže
Standardni pribor Priručnik za montažu i upotrebu   1
  Spojne cevi   5
  Izjava o usklađenosti   1
  Oznaka za rashladno sredstvo za regulaciju F-gasa   1
  Kablovske obujmice   3
  Navoji   1
Beleške   MCA mora da se koristi za odabiranje ispravnih dimenzija žice. MCA predstavlja maksimalnu radnu struju.
    MFA (maks. amperaža osigurača) se koristi za izbor prekidača napajanja i rastavljač za slučaj greške uzemljenja (prekidač za slučaj curenja uzemljenja).
    TOCA je srednja vrednost svakog skupa OC.
    FLA predstavlja nominalnu radnu struju ventilatora
    Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.
    Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.
    Vrednosti zvuka se mere u polugluvoj sobi.
    EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16A i ≤ 75A po fazi
    Ssc: struja kratkog spoja
    Za detaljni sadržaj standardne opreme pogledajte priručnik za instalaciju/upotrebu.