RYYQ8T7Y1B8
Kombinacije koje se preporučuju 4 x FXMQ50P7VEB
Continuous heating Da
Kapacitet hlađenja Prated,c kW 22.4 (1.000)
Kapacitet grejanja Prated,h kW 13.7 (0.000)
  Maks. 6°CWB kW 25.0 (2)
ESEER - Automatski 7.53
ESEER - Standard 6.37
SCOP 3.6
SEER 5.4
ηs,c % 212.4
ηs,h % 142.0
Hlađenje prostora Uslov A (35°C - 27/19) EERd   2.5
    Pdc kW 22.4
  Uslov B (30°C - 27/19) EERd   4.1
    Pdc kW 16.5
  Uslov C (25°C - 27/19) EERd   6.4
    Pdc kW 10.6
  Uslov D (20°C - 27/19) EERd   8.7
    Pdc kW 4.8
Grejanje prostora (Prosečna klima) TBivalent COPd (deklarisan COP)   2.0
    Pdh (deklarisan kapacitet grejanja) kW 13.7
    Tbiv (bivalentna temperatura) °C -10
  TOL COPd (deklarisan COP)   2.0
    Pdh (deklarisan kapacitet grejanja) kW 13.7
    Tol (granica radne temperature) °C -10
  Uslov A (-7°C) COPd (deklarisan COP)   2.3
    Pdh (deklarisan kapacitet grejanja) kW 12.1
  Uslov B (2°C) COPd (deklarisan COP)   3.1
    Pdh (deklarisan kapacitet grejanja) kW 7.4
  Uslov C (7°C) COPd (deklarisan COP)   6.4
    Pdh (deklarisan kapacitet grejanja) kW 5.7
  Uslov D (12°C) COPd (deklarisan COP)   8.4
    Pdh (deklarisan kapacitet grejanja) kW 6.6
Opseg kapaciteta KS 8
PED (Direktiva o opremi pod pritiskom) Category   Kategorija II
  Najkritičniji deo Ime   Akumulator
    Ps*V bara 325
Maksimalan broj unutrašnjih jedinica koje je moguće priključiti: 64 (3)
Indeks kapaciteta priključivanja unutrašnjih jedinica Min.   100.0
  Maks.   260.0
Dimenzije Uređaj Visina mm 1,685
    širina mm 930
    Dubina mm 765
  Spakovani uređaj Visina mm 1,820
    širina mm 995
    Dubina mm 860
Weight Uređaj kg 243
  Spakovani uređaj kg 250
Pakovanje Material   Karton_
  Težina kg 2.0
Pakovanje 2 Materijal   Drvo
  Težina kg 17.0
Pakovanje 3 Materijal   Plastika
  Težina kg 0.5
Oplata Colour   Daikin bela
  Materijal   Galvanizovana čelična ploča premazana
Izmenjivač toplote Tip   Spirala sa ukrštenim rebrima
  Unutrašnja strana   vazduh
  Outdoor side   vazduh
  Brzina protoka vazduha Hlađenje Procenjen m³/h 9,720 (0.000)
    Grejanje Procenjen m³/h 9,720 (0.000)
Ventilator Količina   1
  Spoljni statički pritisak Maks. Pa 78
Motor ventilatora Količina   1
  Type   Motor na jednosmernu struju
  Izlaz W 750
Kompresor Količina_   1
  Type   Hermetički zatvoren pužni kompresor
  Grejač sa karterom W 33
Radni opseg Hlađenje Min. °CDB -5.0
    Maks. °CDB 43.0
  Grejanje Min. °CWB -20.0
    Maks. °CWB 15.5
Nivo zvučne snage Hlađenje Nom. dBA 78.0 (4)
Nivo zvučnog pritiska Hlađenje Nom. dBA 58.0 (5)
Rashladno sredstvo Type   R-410A
  GWP   2,087.5
  Količina TCO2Eq 12.3
  Punjenje kg 5.9
Ulje za hlađenje Tip   Sintetičko (etarsko) ulje FVC68D
Povezivanje cevi Liquid Tip   Lemljeni spoj
    OD mm 9,52
  Gas Tip   Lemljeni spoj
    OD mm 19.1
  Ukupna duћina cevi Sistem Aktuelno m 1,000 (6)
Metod odmrzavanja Obrnuti ciklus
Capacity control Method   Sa invertorskom regulacijom
Pokazatelj da li je grejač opremljen dodatnim grejačem no
Dodatni grejač Dodatni kapacitet Grejanje elbu kW 0.0
Potrošnja električne energije u drugim režimima (van aktivnog režima) Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000
    Heating PCK kW 0.048
  Isključeno Hlađenje POFF kW 0.036
    Grejanje POFF kW 0.048
  Režim neaktivnosti Hlađenje PSB kW 0.036
    Grejanje PSB kW 0.048
  Režim isključenog termostata Hlađenje PTO kW 0.013
    Grejanje PTO kW 0.065
Hlađenje Cdc (Smanjenje hlađenja)   0.25
Grejanje Cdh (Smanjenje grejanja)   0.25
Safety devices Stavka 01   Presostat visokog pritiska
    02   Zaštita motora ventilatora od preoptereæenja
    03   Zaštita invertera od preopterećenja
    04   Osigurač štampane ploče
Standardni pribor Priručnik za instalaciju 1
  Priručnik za upotrebu 1
  Spojne cevi 1
Power supply Ime   Y1
  Faza   3N~
  Frekvencija Hz 50
  Napon V 380-415
Power supply intake I unutrašnja i spoljna jedinica
Naponski opseg Min. % -10
  Maks. % 10
Struja Nominalna radna struja - 50Hz Hlađenje A 7.2 (7)
Struja - 50Hz Struja pokretanja (MSC) - primedba   Pogledajte napomenu 8
  Zmax Lista   Bez zahteva
  Minimalna Ssc vrednost kVa 1,216 (9.000)
  Minimalna amperaža kola (MCA) A 16.1 (10)
  Maksimalna amperaža osigurača (MFA) A 20 (11)
  Amperaža ukupnog preopterećenja (TOCA) A 17.3 (12)
  Amperaža punog opterećenja (MSC) Ukupno A 1.2 (13)
Žičani spojevi - 50Hz For power supply Količina   5G
  Za povezivanje sa unutrašnjim Količina   2
    Napomena   F1,F2
Beleške Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5m; visinska razlika: 0m
  Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 7,5m; visinska razlika: 0m
  Stvarni broj unutra[njih jedinica koje je moguće priključiti zavisi od njihovog tipa (VRV unutrašnje jedinice, hidroboks, RA unutrašnje jedinice, itd.) i od stepena priključenja sistema (CR): (50% < = CR < = 130%)
  Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koju stvara izvor zvuka.
  Nivo zvučnog pritiska je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike okolnog prostora. Za više informacija pogledajte dijagrame nivoa zvuka.
  Pogledajte priručnik za instalaciju ili selekciju cevi rashladnog fluida
  RLA se zasniva na sledećim uslovima: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB
  MSC predstavlja maksimalnu struju u toku pokretanja kompresora.. VRV IV koristi isključivo inverterske kompresore. Struja pokretanja je uvek ≤ maks. radne struje.
  U skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12, da biste se osigurali da je oprema vezana na napajanje čiji je Ssc ≥ od minimalne Ssc vrednosti, može biti potrebna konsultacija sa predstavnikom komercijalne mreže
  MCA mora da se koristi za odabiranje ispravnih dimenzija žice. MCA predstavlja maksimalnu radnu struju.
  MFA (maks. amperaža osigurača) se koristi za izbor prekidača napajanja i rastavljač za slučaj greške uzemljenja (prekidač za slučaj curenja uzemljenja).
  TOCA je srednja vrednost svakog skupa OC.
  FLA predstavlja nominalnu radnu struju ventilatora
  Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.
  Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.
  Vrednost AUTOMATSKOG ESEER-a je u skladu sa normalnim radom VRV4 toplotne pumpe uz upotrebu usavršene funkcionalnosti koja doprinosi uštedi energije (promenljiva temperatura rashladnog fluida)
  Vrednost STANDARDNOG ESEER-a je u skladu sa normalnim radom VRV4 toplotne pumpe i ne uzima u obzir usavršenu funkcionalnost koja doprinosi uštedi energije
  Vrednosti zvuka se mere u polugluvoj sobi.
  Zvučni pritisak sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , sa uređajem A = A dBA, uređajem B = B dBA, uređajem C = C dBA
  EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16A i ≤ 75A po fazi
  Ssc: struja kratkog spoja
  Za detaljni sadržaj standardne opreme pogledajte priručnik za instalaciju/upotrebu.
  Podaci za multi kombinaciju (22~54 KS) su u skladu sa standardnom multi kombinacijom