RYYQ8T7Y1B8
Continuous heating Da
ESEER - Automatski 7.53
ESEER - Standard 6.37
Opseg kapaciteta KS 8
Maksimalan broj unutrašnjih jedinica koje je moguće priključiti: 64 (3)
Indeks kapaciteta priključivanja unutrašnjih jedinica Min.   100.0
  Maks.   260.0
Dimenzije Uređaj Visina mm 1,685
    širina mm 930
    Dubina mm 765
Weight Uređaj kg 243
Ventilator Spoljni statički pritisak Maks. Pa 78
Kompresor Type   Hermetički zatvoren pužni kompresor
Radni opseg Hlađenje Min. °CDB -5.0
    Maks. °CDB 43.0
  Grejanje Min. °CWB -20.0
    Maks. °CWB 15.5
Nivo zvučne snage Hlađenje Nom. dBA 78.0 (4)
Nivo zvučnog pritiska Hlađenje Nom. dBA 58.0 (5)
Rashladno sredstvo Type   R-410A
  GWP   2,087.5
  Količina TCO2Eq 12.3
  Punjenje kg 5.9
Povezivanje cevi Liquid Tip   Lemljeni spoj
    OD mm 9,52
  Gas Tip   Lemljeni spoj
    OD mm 19.1
  Ukupna duћina cevi Sistem Aktuelno m 1,000 (6)
Standardni pribor Stavka 1
  Stavka 1
  Stavka 1
Power supply Ime   Y1
  Faza   3N~
  Frekvencija Hz 50
  Napon V 380-415
Beleške Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5m; visinska razlika: 0m
  Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 7,5m; visinska razlika: 0m
  Stvarni broj unutra[njih jedinica koje je moguće priključiti zavisi od njihovog tipa (VRV unutrašnje jedinice, hidroboks, RA unutrašnje jedinice, itd.) i od stepena priključenja sistema (CR): (50% < = CR < = 130%)
  Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koju stvara izvor zvuka.
  Nivo zvučnog pritiska je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike okolnog prostora. Za više informacija pogledajte dijagrame nivoa zvuka.
  Pogledajte priručnik za instalaciju ili selekciju cevi rashladnog fluida
  RLA se zasniva na sledećim uslovima: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB
  MSC predstavlja maksimalnu struju u toku pokretanja kompresora.. VRV IV koristi isključivo inverterske kompresore. Struja pokretanja je uvek ≤ maks. radne struje.
  U skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12, da biste se osigurali da je oprema vezana na napajanje čiji je Ssc ≥ od minimalne Ssc vrednosti, može biti potrebna konsultacija sa predstavnikom komercijalne mreže
  MCA mora da se koristi za odabiranje ispravnih dimenzija žice. MCA predstavlja maksimalnu radnu struju.
  MFA (maks. amperaža osigurača) se koristi za izbor prekidača napajanja i rastavljač za slučaj greške uzemljenja (prekidač za slučaj curenja uzemljenja).
  TOCA je srednja vrednost svakog skupa OC.
  FLA predstavlja nominalnu radnu struju ventilatora
  Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.
  Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.
  Vrednost AUTOMATSKOG ESEER-a je u skladu sa normalnim radom VRV4 toplotne pumpe uz upotrebu usavršene funkcionalnosti koja doprinosi uštedi energije (promenljiva temperatura rashladnog fluida)
  Vrednost STANDARDNOG ESEER-a je u skladu sa normalnim radom VRV4 toplotne pumpe i ne uzima u obzir usavršenu funkcionalnost koja doprinosi uštedi energije
  Vrednosti zvuka se mere u polugluvoj sobi.
  Zvučni pritisak sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , sa uređajem A = A dBA, uređajem B = B dBA, uređajem C = C dBA
  EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16A i ≤ 75A po fazi
  Ssc: struja kratkog spoja
  Za detaljni sadržaj standardne opreme pogledajte priručnik za instalaciju/upotrebu.
  Podaci za multi kombinaciju (22~54 KS) su u skladu sa standardnom multi kombinacijom