Skip to main content

Priznanje za kvalitet

Kompanija Daikin Europe N.V. je postala poznata kao organizacija koja koja zadovoljava sve evropske proizvodne standarde i koja se brine za bezbednost i dobrobit svojih zaposlenih. Mi zadovoljavamo sve aktuelne zdravstvene i bezbednosne propise i vodimo računa da su svi naši zaposleni efikasno obučeni za svoje radno mesto i da im je obezbeđena potrebna podrška. Daikin Europe N.V. je takođe kompanija priznata kao aktivan i angažovan član lokalnih evropskih poslovnih zajednica.

Usklađenost sa J-SOx regulativom

J-SOx je skraćeni naziv za japansku verziju Sarbanes-Oxley zakona, ili SOx. SOx se odnosi na tekst američkog zakona koji su predložili američki političari Sarbanes and Oxley. Ovaj zakon ima za cilj da ostvari transparentnost i smiri investitore posle većeg broja finansijskih skandala u poslovnom svetu.

Od 2008. godine, sve kompanije koje su aktivne na japanskoj berzi moraju da budu usklađene sa Zakonom o finansijskim instrumentima i berzi koji predstavlja japansku verziju SOx-a. Daikin Europe N.V. je u skladu sa J-SOx zakonom od aprila 2008.

Daikinov odgovor na J-SOx zakon

Kao odgovor na japanske propise, Daikin je reorganizovao svoje sisteme tako da, u okviru Grupe osigura efikasnost svih procesa rada koji bi mogli da utiču na finansijsko izveštavanje.

Daikin vrši neprekidnu proveru ovih sistema kako bi se osigurao da kompanija vrši efikasnu internu kontrolu koju zahteva J-SOx zakon. Kompanija se obavezala da vrši sva potrebna prilagođavanja sistema kako bi neprekidno osiguravala usklađenost sa J-SOx i ostalim odgovarajućim propisima.

Sertifikat ISO14001

Daikinova posvećenost zaštiti i unapređenju kvaliteta životne sredine je donela očekivano priznanje - sertifikat ISO14001.

ISO 14001 navodi da „Daikin predstavlja efikasan sistem za kontrolu životne sredine, koji ima za cilj da zaštiti kako čoveka, tako i životnu sredinu od mogućeg negativnog uticaja prouzrokovanog industrijskom aktivnošću, proizvodima i uslugama, istovremeno pomažući pri održavanju i poboljšanju globalnog kvaliteta životne sredine.“

Daikin je jedan od prvih proizvođača klima-uređaja koji je dobio ovo priznanje.

Sertifikat ISO9001

Daikin Europe N.V. proizvodni proces je u skladu sa svim evropskim proizvodnim standardima i zahtevima u pogledu kvaliteta, a tekuća istraživanja se istovremeno fokusiraju na optimizovanju kapaciteta uređaja i na kvalitetu.

Prateći sa uspehom primer naših fabrika u Japanu, Daikin Europe N.V.je 1993. godine dobio sertifikat ISO 9001. Za naše klijente, sertifikacija predstavlja garanciju naše posvećenosti kvalitetu na svakom nivou koncepcije i proizvodnje, kao i tokom našeg servisa posle prodaje. Ona takođe garantuje da je Daikinov sistem kontrole kvaliteta redovno proveravan, kako od strane internih, tako i eksternih organa.

Aprila 2002, Daikin Europe N.V. je po pitanju nove ISO9001:2000-norme bio po pitanju provere kvaliteta kontrolisan od strane firme Lloyd Register Quality Assurance. Ovaj novi standard je orijentisan u pravcu poslovnih procesa i zahteva od kompanija da sve procese usmere ka zadovoljenju klijenata.

Naši zaposleni su motivisani i teže ka stalnom unapređenju, kako bi obezbedili da Daikinovi proizvodi i procesi podležu svim zahtevima sertifikata ISO9001 u svakom trenutku.

Sertifikat ISO50001

Od 2006. godine nadalje, Daikin dobrovoljno učestvuje u sporazumu za flamansku energetsku kontrolu (Flemish Energy Audit) u periodu 2006. - 2014, Ovaj sporazum predstavlja dogovor između flamanske vlade i kompanija sa velikom energetskom potrošnjom i prevazilazi standardne pravne zahteve. Svrha ovog sporazuma je da obezbedi da flamanske kompanije intenzivne energetske kontrole ostanu ili postanu kompanije koje predvode u pogledu energetske efikasnosti. Daikin učestvuje i u nastavku ovog kontrolnog sporazuma, koji se zove Flamanski dogovor o energetskoj politici, u periodu 2015.- 2010. Novi sporazum ima iste ciljeve kao i prethodni, ali i dodatne zahteve za kompanije koje u njemu učestvuju.

Pored toga, Daikin je osnovao efikasan sistem za energetsku kontrolu, kako bi obezbedio upotrebu energije iz neiscrpnih izvora I smanjenje energetske upotrebe. U 2014. godini naš sistem za kontrolu je bio sa uspehom proveren u pogledu usklađenosti sa ISO 50001 standardom od strane kompanije Lloyds. Daikin je jedan od prvih proizvođača klima-uređaja koji je dobio ovo priznanje.

Napomena: U svojoj fabrici u Ostendeu, DENV koristi isključivo „zelenu“ energiju; instalirano je 2000 solarnih panela koje je proizvode. Na ovaj način DENV je drastično smanjio svoj karbonski otisak.

Sertifikat ISO 45001

Bezbednost naših zaposlenih, radnika pod ugovorom, posetilaca i okruženja su za Daikin od vrhunskog značaja.

Decembra 2010. godine, Daikin Europe N.V. Je dobio svetski priznat sertifikat 18001 iz serije za profesionalno zdravlje i procenu bezbednosti (OHSAS). Ovaj sertifikat meri sisteme za kvalitativnu bezbednost i kontrolu zdravlja.

Da bi zadovoljio ovaj standard, Daikin Europe N.V. je osnovao sistem za kontrolu bezbednosti, koji sadrži sledeće:

  • Polisu za zdravlje i bezbednost
  • Redovnu analizu rizika
  • Sigurnosni plan akcije
  • Sigurnosne i zdravstvene ciljeve
  • Usklađenost sa odgovarajućim zakonima i propisima
  • Efikasne obuke i instrukcije
  • Komunikaciju o bezbednosti i zdravlju
  • Efikasne mere nivoa bezbednosti organizacije
  • Interventne procedure u vezi sa aktivnostima kompanije (na primer, curenje rashladnog fluida, požar, ekološki incidenti)
  • Kontrola i procena bezbednosnog sistema

Saznajte više

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?