Skip to main content

Politika zaštite podataka

Politika zaštite podataka

Poslednje izmene: Mart 2022

Daikin Europe N.V. je filijala u punom vlasništvu japanske kompanije Daikin Industries Ltd. Daikin Group  zajedno sa svojim evropskim filijalama proizvodi, prodaje, distribuira i vrši marketinške aktivnosti za opremu za klimatizaciju, grejanje, ventilaciju i rashladu, kao i poslovna rešenja.

Daikin Europe N.V. zajedno sa svojim filijalama (u daljem tekstu, „DENV-G”, „mi”, „nas”, „naš”, itd.) i njena matična kompanija Daikin Industries Ltd. (u daljem tekstu “DIL”), je iskreno posvećen zaštiti Ličnih podataka prikupljenih od njihovih vlasnika (u daljem tekstu „Korisnik”, „vi”, „vaš”), putem obrazaca u štampanom obliku, ugovora, izjava (u daljem tekstu „Obrasci”), ili elektronskim putem preko veb sajta www.daikin.eu (u daljem tekstu „Veb sajt”) ili na primer, pored ostalog, putem DENV-G (veb) aplikacija, softvera i drugih digitalnih alatki (u daljem tekstu „Aplikacija”).

Ovu Politiku zaštite podataka sprovodimo u cilju:

 • da osiguramo transparentnu prirodu Ličnih podataka koje prikupljamo putem Obrazaca, ili elektronski putem Veb sajta i/ili Aplikacija;

 • da osiguramo transparentnu upotrebu Prikupljenih ličnih podataka;

 • da olakšamo Vlasniku podataka da ostvari svoja prava;

Zaštita vaših Ličnih podataka nam je važna. Naš cilj je da vaše Lične podatke obrađujemo na zakonit, prikladan i transparentan način.

Posvetite određeno vreme da pročitate Politiku zaštite podataka i njene ključne termine, koji su u donjem tekstu prikazani velikim slovima.

Ako u vezi sa tim imate bilo kakva pitanja ili primedbe, molimo vas da nas kontaktirate.

 

1. KONTROLORI PODATAKA, ZAJEDNIČKI KONTROLORI PODATAKA I OBRAĐIVAČI

KONTROLORI PODATAKA

Obaveštavamo vas da se svi Lični podaci koje ste poslali putem štampanih Obrazaca ili elektronskim putem, upotrebom Veb sajta i/ili Aplikacija, koriste u svrhe opisane ispod, u svojstvu Kontrolora podataka (pogledajte ključne termine) u kompaniji Daikin Europe N.V., sa sedištem u Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (identifikacioni broj 412.120.336) .

Filijale kompanije Daikin Europe N.V. deluju u smislu Kontrolora podataka koji se bave Obradom ličnih podataka prikupljenih putem štampanih Obrazaca ili elektronskim putem, upotrebom Veb sajta i/ili Aplikacija.

ZAJEDNIČKI KONTROLORI PODATAKA

Moguće je da u budućnosti, Daikin Europe N.V., zajedno sa DIL, na bazi pisanog sporazuma odredi svrhu i smisao Obrade Ličnih podataka, u vidu Zajedničkih kontrolora podataka.

Moguće je da u budućnosti, Daikin Europe N.V., zajedno sa svojim filijalama na bazi pisanog sporazuma odredi svrhu i smisao Obrade Ličnih podataka, kao i Zajedničkih kontrolora podataka (na primer, pored ostalog, ako je filijala posebno uključena u Obradu Ličnih podataka na lokalnom nivou prilikom razvijanja projekta).

U gornjem slučaju, Vlasnici podataka čiji Lični podaci treba da budu obrađeni od strane Zajedničkog kontrolora podataka, će biti obavešteni na odgovarajući način.

OBRAĐIVAČI PODATAKA

Daikin Europe N.V. takođe može da deluje kao Obrađivač podataka u ime svojih Filijala, za bilo koju ne-elektronsku ili elektronsku obradu Ličnih podataka, kontrolisanih od strane Filijala.

Filijale Daikin Europe N.V. mogu da deluju u svojstvu Obrađivača podataka u ime i pod instrukcijama Daikin Europe N.V., ukoliko je ugovor o obradi podataka na snazi.

 

2. LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO I SVRHA

DENV-G u meri u kojoj je to potrebno prikuplja, obrađuje, čuva i prenosi Lične podatke Vlasnika podataka, dostavljene putem štampanih Obrazaca, ili elektronski, putem Veb sajta i/ili Aplikacija, prilikom, na primer, pored ostalog: posete Veb sajtu, upotrebom Aplikacije, popunjavanjem štampanog ili elektronskog registracionog obrasca, prijavljivanjem neusaglašenosti; kontaktiranjem DENV-G, podnošenjem prijava za zaposlenje, klikom na dugmiće društvenih mreža (na primer u obrascima, Aplikacijama, Veb sajtovima, korisničkim uslugama); odgovaranjem na ankete i druge aktivnosti.

Lični podaci se prikupljaju ili na dobrovoljnoj ili na obaveznoj osnovi. Ako je prikupljanje Ličnih podataka obavezno, to mora biti navedeno na odgovarajući način. Ukoliko Vlasnik podataka propusti ili odbije da dostavi Lične podatke koje je DENV-G označio kao obavezne, kao rezultat toga DENV-G neće biti u stanju da nastavi procese odnosno aktivnosti zahtevane od strane Vlasnika podataka.

DENV-G može prikupljati Lične podatke na osnovu saglasnosti ili bez saglasnosti Vlasnika podataka, ukoliko: 1) mora biti ispunjena zakonska obaveza; ili 2) ugovor u koji je uključen Vlasnik podataka mora da bude izvršen ili će biti izvršen; ili 3) postoji Opravdani interesi, Javni interesi ili Vitalni interesi koje treba zaštititi; ili 4) određeni organ je zatražio od DENV-G da obradi Lične podatke.

DENV-G može nastaviti da obrađuje vaše Lične podatke jedino:

 • ako je svrha dalje obrade u skladu sa svrhom početnog skupljanja vaših Ličnih podataka;

 • ako uložite prigovor na dalju Obradu ukoliko je svrha Obrade nova ili nije u skladu sa svrhom početnog skupljanja vaših Ličnih podataka.

Molimo vas da se kroz pod-stavke 2.1 i 2.2 navedene ispod, upoznate sa Ličnim podacima koje prikupljamo i razloge iz kojih to radimo.

2.1. LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO OD VAS ILI OD TREĆIH STRANA

Od vas može biti zatraženo da nam dostavite, zavisno od razloga pojedine Obrade i stepena u kome je ona potrebna, različitu vrstu Ličnih podataka koji uključuju, pored ostalog, ime prezime, datum i mesto rođenja, adresu, broj fiksnog ili mobilnog telefona, adresu e-pošte, jezik, zemlju, nacionalnost, broj lične karte, broj vozačke dozvole, jedinstveni matični broj, broj pasoša, informacije o stručnoj spremi, ime poslodavca, vrstu zaposlenja, korisnički broj, URL privatnih profila na društvenim mrežama, broj kreditne kartice, opredeljenja, interesovanja, povratne informacije.

Takođe vam može biti zatraženo da nam dostavite, zavisno od razloga pojedine Obrade i stepena u kome je ona potrebna, neke Specijalne kategorije Ličnih podataka (na primer članstvo u sindikatu, lični podaci u vezi sa zdravljem). DENV-G će obrađivati Specijalne kategorije ličnih podataka u skladu sa GDPR na bazi: 1) izričite saglasnosti Vlasnika podataka; ili 2) ispunjavanja zakonskih obaveza i/ili ostvarivanja prava Kontrolora ili Vlasnika podataka u oblastima radnog i socijalnog prava; 3) Vitalnog interesa Vlasnika podataka; 4) uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva; 5) značajnog Javnog interesa.

Mi takođe upotrebljavamo Lične podatke koje ste dostavili trećim stranama, na primer pružaocima usluga, ili Lične podatke koji spadaju u javno vlasništvo, kao što su uobičajeni Lični podaci, Lični podaci prikazani na vašoj veb stranici ili blogu, ili objavljeni na vašem javno dostupnom profilu društvenih medija.

DENV-G može takođe dobiti Lične podatke od trećih strana nakon spajanja, preuzimanja ili bilo kog drugog vida poslovne transformacije kompanija.

2.1. Razlozi za prikupljanje Ličnih podataka

Kad ih prikupimo, mi upotrebljavamo gore navedene Lične podatke u sledeće svrhe:

 • Poslovna administracija i rukovođenje korisnicima

DENV-V mora biti u stanju da potpuno i pravilno izvrši ugovore i da sprovede sve potrebne zakonske i računovodstvene procese. Zbog toga DENV-G potreba za nekim Ličnim podacima dostavljenim od strane Vlasnika podataka putem štampanih obrazaca ili elektronski, putem Veb sajta i Aplikacija. U skladu sa uredbom (EU) 679/2016, u cilju izvršavanja ugovora, saglasnost Vlasnika podataka koji je, ili će biti jedna od strana u ugovoru, nije potrebna. Saglasnost Vlasnika podataka nije potrebna u slučaju obaveze ispunjavanja zakonske obaveze.

U pogledu rukovođenja odnosom sa korisnicima i pružanja potrošačkih usluga, DENV-G upotrebljava Lične podatke (na primer, ime, zemlju, nacionalnost, adresu e-pošte, korisnički broj, informacije u vezi kreditne kartice), u cilju da:

 • proceni pre sklapanja ugovora da li bi prodaja proizvoda ili pružanje usluga korisniku bili izvodljivi; ili 

 • obradi pisane zahteve korisnika, njegove narudžbine proizvoda i usluga i zahteve za povraćaj novca; ili

 • identifikuje i kontaktira korisnike sa ponudom popusta; ili

 • informiše korisnika u vezi njegovih prava i dodatnih usluga u vezi naručenih proizvoda ili usluga; ili

 • informiše korisnika o Daikinovim promotivnim kampanjama i događajima i pošalje odgovarajuće pozivnice; ili

 • upravlja pristupom DENV-G objektima, Veb sajtu i Aplikacijama; ili

 • organizuje i obavlja interventne usluge klijentima i instalaterima; ili

 • informiše klijente o približavanju isteka roka održavanja.

 • Isporuka proizvoda

DENV-G upotrebljava Lične podatke za isporuku proizvoda, na osnovu izvršenja ugovora / ispunjenja zakonske obaveze a naročito u cilju da:

 • olakša našim evropskim Filijalama u isporuci proizvoda i pružanju servisa putem autorizovanih agencija, Poslovnih partnera, Veb sajta i/ili putem Aplikacija; ili

 • olakša distributerima prilikom isporuke proizvoda, rezervnih delova i usluga (na primer, Lični podaci su uključeni u otpremnice koje prate transport kupljenog proizvoda); ili

 • optimizuje prodaju i usluge razradom ponuda za korisnike; ili

 • poboljša i ubrza isporuku naših proizvoda i usluga; ili

 • prati tehničke podatke u vezi instalacija i status ugovora i projekata; ili

 • organizuje i pruža obuku korisnicima, instalaterima, zaposlenima i spoljnim saradnicima. 

 • Administracija snabdevača

DENV-G upotrebljava Lične podatke za vođenje evidencije o snabdevačima i pružaocima usluga, za registraciju i upravljanje narudžbinama, troškovima poslovanja i fakturama ispostavljenim od strane snabdevača ili pružaoca usluga, postupanje u vezi izvršenja ugovora / ispunjenja zakonskih obaveza.

 • Direktan marketing

Kao vodeći proizvođač i snabdevač opreme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju (uključujući toplotne pumpe i rashladu) i poslovna rešenja, DENV-G je u položaju da vam obezbedi informacije koje su prilagođene vama i vašim potrebama (na primer, koristeći detalje vaše transakcije, DENV-G je u mogućnosti da vas informiše o uslugama, ponudama i sugestijama u vezi sa vašom porudžbinom. To je takozvani „direktan marketing”).

DENV-G upotrebljava prikupljene Lične podatke i one koji su javno dostupni (na primer informacije dostupne na Internetu kroz rezultat pretrage i rezultati dobijeni od društvenih medija) ili Lične podatke dobijene od trećih strana (na primer provajdera Internet usluga) u cilju direktnog marketinga i da privuče nove klijente.

DENV-G takođe vrši direktan marketing sa ciljem organizovanja internih događaja, putovanja, prezentacija, sastanaka za zaposlene, korisnike i Poslovne partnere.

DENV-G vrši direktan marketing putem različitih medija, uključujući, bez ograničenja, tekstualne poruke na mobilnom telefonu, ankete, e-poštu, Veb sajt, onlajn reklame, marketing korišćenjem baze podataka, Aplikacije i događaje.

DENV-G vrši direktan marketing na osnovu svog Opravdanog interesa za ostvarivanje poslovnih ciljeva.

DENV-G može da vrši direktan marketing kao odgovor na jasno izraženu saglasnost Vlasnika podataka. Ako ne želite da dobijete visoko personalizovanu ponudu, ne bi trebalo da pristanete na direktan  marketing kada se to od vas zatraži.

DENV-G se obavezuje da će obezbediti da informacije direktnog marketinga budu dostavljene na jasan i adekvatan način, korišćenjem kanala koje je odredio primalac, kako bi se neprijatnost uznemiravanja smanjila na minimum.

 • Poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga

DENV-G na osnovu svog legitimnog interesa za poslovanjem ili uz saglasnost Vlasnika podataka, upotrebljava Lične podatke prikupljene putem obrazaca, prijava za zaposlenje, anketa, ispitivanja, komentara, povratnih informacija dostavljenih DENV-G ili drugim kompanijama Daikin grupacije, u cilju da: poboljša proizvode i usluge, vrši dalja istraživanja; razvija analitičke, rizične, marketinške i druge modele i proizvodi statistike. DENV-G tkode upotrebljava detalje vaših transakcija da razvija globalne modele i sprovodi analize.

Primer: DENV-G će morati da obradi podatke mnoštva korisnika koji su kupili specifičan Daikinov proizvod ili su se prijavili za određenu uslugu.

S tim u vezi DENV-G se što je više moguće obavezuje da grupiše Lične podatke u anonimnom ili Pseudo-anonimnom obliku, kako bi osigurao da ti Lični podaci ne mogu jednostavno ili ne mogu uopšte da se identifikuju kao vaši.

Praksa Obrade Ličnih podataka u statističke svrhe je posebno opravdana željom grupacije DENV-G da donese strateške odluke u cilju što boljeg nastupa na tržištu i pružanja boljih proizvoda i usluga.

Lični podaci takođe mogu da se upotrebe za ocenu, uprošćenje i poboljšanje DENV-G procesa, na primer u cilju optimizovanja reklamnih kampanja, procedura i prodaje na oba načina, direktno i preko Veb sajta i/ili upotrebom Aplikacija.

Primer: ukoliko niste kompletirali proceduru prodajnog procesa, mi možemo da vas kontaktiramo da pronađemo šta je bilo pogrešno i kako možemo da vam pomognemo. U tom slučaju naš kontakt se ograničava na pružanje tehničkih i administrativnih usluga za tu specifičnu proceduru ili proces.

 • Zapošljavanje i selekcija

U cilju zapošljavanja kadrova, DENV-G prikuplja Lične podatke kao što su, pored ostalog, ime, e-pošta, telefonski broj, informacije o stručnoj spremi, URL privatnih profila na društvenim mrežama od opštih do ciljanih kandidata, koji se na primer prijavljuju za slobodna radna mesta, međunarodnu praksu ili studentsku stručnu praksu. Ta obrada je dozvoljena zbog činjenice da podnosioci prijave dobrovoljno preduzimaju korake u cilju sklapanja ugovora sa DENV-G. 

Lični podaci koje dostavljaju kandidati (popunjavanjem obrazaca ili registrovanjem i kreiranjem ličnog naloga na Veb sajtu ili korišćenjem Aplikacija) će se koristiti za obradu prijava, kontaktiranje kandidata u vezi sa aktivnostima koje se tiču ljudskih resursa, upravljanje procesom zapošljavanja (na primer pozivanjem kandidata na intervjue i rešavanje pismenih testova) i izradu nacrta ugovora o radu. 

DENV-G se obavezuje da će na kraju procesa selekcije, iz svojih arhiva izbrisati Lične podatke kandidata koji nisu zapošljeni, jer više ne postoji opravdani razlog za njihovo čuvanje.

 • Kadrovska administracija i materijalna nadoknada

DENV-G upotrebljava Lične podatke na osnovu sklapanja ugovora (o radu), u svrhu rukovođenja  osobljem i posebno za:

 • upravljanje i vođenje evidencije o ugovorima o radu i platnim spiskovima; i/ili

 • isplatu ličnih dohodaka; i/ili

 • održavanje evidencije o prisustvu zaposlenih, putovanjima i aktivnostima obuke; i/ili 

 • komunikaciju sa osiguravajućim zdravstvenim kompanijama; i/ili

 • pružanja zaposlenima raznih vidova osiguranja, imovine kompanije i novčane nadoknade u vezi sa učinkom.

 • Knjigovodstvo i računovodstvo

DENV-G upotrebljava Licne podatke na osnovu izvršenja ugovora, za potrebe knjigovodstva i računovodstva u cilju:

 • vođenja evidencije o transakcijama; ili

 • izdavanja faktura u vezi sa prodajom i pruženim uslugama; ili

 • popunjavanja poreskih prijava i odgovarajućih obrazaca u cilju ispunjavanja poreskih obaveza; ili

 • izrade statistika zasnovanih na evidenciji o izvršenim transakcijama (na primer o broju transakcija i oblasti u kojima su se dogodile); ili

 • usklađivanja sa važećim zakonodavstvom i regulatornim zahtevima na nacionalnom, evropskom i svetskom nivou.

 • Pravni zahtevi i sporovi

Lični podaci se mogu upotrebiti kao dokaz za utvrđivanje, ostvarivanje i zaštitu prava grupacije DENV-G, ili onih koje ona zastupa  (na primer u sporovima), pred bilo kojom jurisdikcijom bilo koje zemlje, (na primer, između ostalog, pravo DENV-G da se brani od nelojalne konkurencije, ili da zahteva naplatu neisplaćene fakture).

 • Sprečavanje prevare ili kriminala

Možemo takođe upotrebiti Lične podatke, da sprečavamo, otkrivamo i istražujemo prekršaje i sajber rizike, iz Opravdanog interesa, ili kad to zahteva javni organ.

 • Korporativno poslovanje i održavanje

DENV-G prenosi ili zajednički upotrebljava Lične podatke prikupljene od strane DIL i/ili drugih kompanija Daikin Grupe i/ili od Poslovnih partnera, jedino kad je to potrebno i u cilju izrade periodičnih izveštaja o rezultatima i aspektima poslovanja, poslovnih planova i korporativnih strategija. Obrada se zasniva na Opravdanom interesu DENV-G prilikom poslovanja.

DENV-G obrađuje Lične podatke evropskih građana koje je na zakonit način prikupila druga kompanija Daikin Grupe, osim ako za to ne postoji zakonska prepreka (na primer obaveza o poverljivosti ili odredba u zakonu o zaštiti podataka).

DENV-G se obavezuje da uvede sve odgovarajuće mere za zaštitu Ličnih podataka, u vezi komunikacije unutar grupe, u skladu sa Uredbom (EU) 679/2016.

2.2. LIČNI PODACI KOJE PREUZIMAMO PRILIKOM VAŠE UPOTREBE VEB SAJTA I/ILI APLIKACIJA

2.2.1 Svrha prikupljanja Ličnih podataka

Prilikom vaše posete Veb sajtu i/ili upotrebom Aplikacija, DENV-G prikuplja neke od vaših Ličnih podataka u sledeću svrhu:

 • Olakšavanje korišćenja Veb sajta i/ili Aplikacija

Prikupljanjem nekih Ličnih podataka (na primer IP adrese, podataka za prijavu) na osnovu saglasnosti Vlasnika podataka ili Opravdanog interesa, DENV-G je u mogućnosti da prilagodi Veb sajt i/ili Aplikacije u skladu sa vašim potrebama.

Upotrebom Kolačića, DENV-G će automatski prikupiti neke Lične podatke kao što su, pored ostalog, informacije specifične za uređaj koji koristite (na primer, IP adresa, tip pretraživača), informacije za prijavu (na primer upiti za pretragu), informacije o geografskoj lokaciji (na primer putem Wi-Fi pristupne tačke) u cilju da vam olakša upotrebu Veb sajta i/ili Aplikacija i poveća komfor prilikom njihove upotrebe.

Primer: da bismo podržali i pojednostavili vaš proces identifikacije, mi čuvamo vaše korisničko ime i lozinku putem Kolačića. To znači da ne morate da unosite vaše identifikacione podatke i druge lične detalje prilikom svake posete.

DENV-G upotrebljava različite tipove Kolačića: potrebne, funkcionalne, praćenje podataka sa društvenih mreža, oglašavanje treće strane, analitika prve strane. Molimo vas da se detaljnije upoznate sa Kolačićima, šta su oni, koje tipove mi upotrebljavamo i zašto, u našem dokumentu „Politika kolačića”.

 • Nadgledanje interesa i opredeljenja Vlasnika podataka

Na osnovu saglasnosti Vlasnika podataka ili Opravdanog interesa, DENV-G može da putem Veb sajta i Aplikacija redovno i sistematski nadgleda Lične podatke upotrebom Tehnologije za donošenje odluka/Profilisanja i Kolačića. Ovo se radi da bi se procenili lični aspekti određene osobe, a naročito da bi se analizirali i predvideli aspekti u vezi njenog profesionalnog učinka, ekonomske situacije, ličnog opredeljenja, interesa, pouzdanosti, ponašanja i trenutne lokacije.

Pročitajte više o tome u našem dokumentu „Politika kolačića”.

 

3. DA LI ĆE PRIKUPLJENI LIČNI PODACI BITI OTKRIVENI TREĆIM STRANAMA?

Za potrebe navedene iznad, DENV-G će možda imati potrebu za uslugama savetovanja i/ili pomoći od trećih strana, uključujući, pored ostalog, održavanje Aplikacija i ispravljanje grešaka, kupovinu Aplikacija, prihvat podataka, savetovanje o usklađenosti sa zakonima i propisima, razvoj aplikacija, usluge u vezi sa ljudskim resursima, usluge snabdevanja, usluge Internet provajdera, izradu statistike i drugo.

S tim u vezi, u meri u kojoj je to potrebno, možemo preneti ili otkriti Lične podatke koje smo sakupili bilo kom fizičkom licu ili pravnom entitetu, pod-izvođačima, i Poslovnim partnerima koji predstavljaju treće strane u odnosu na DEV-G ili Daikin Grupu.

Svaki put kad treba preneti ili otkriti neke od prikupljenih Ličnih podataka trećoj strani, izuzev u slučaju Opravdanog interesa treće strane, DENV-G će se pobrinuti da ima ugovor o obradi podataka sa tom trećom stranom, u skladu sa odredbama Uredbe (EU) 679/2016, zahtevajući od te treće strane da poštuje načela i odredbe navedene Uredbe i da se uskladi sa odgovarajućim bezbednosnim standardima.

 

4. PRENOS LIČNIH PODATAKA TREĆIM ZEMLJAMA (KOJE NE PRIPADAJU EU)

U okviru svrhe navedene iznad, DENV-G prenosi i zajednički upotrebljava prikupljene Lične podatke, koji pripadaju Vlasniku podataka nastanjenom u EU, sa DIL i/ili kompanijama iz Daikin Grupe i/ili Poslovnim partnerima iz bilo koje zemlje koja ne pripada EU.

Obaveštavamo vas da je DENV-G dogovorio odgovarajuće standardne ugovorne klauzule i odgovarajuće mere zaštite povodom bilo kakvog prenosa Ličnih podataka između Daikin Europe i DIL. U bilo kom slučaju prenosa Ličnih podataka prema zemlji koja nije članica EU, DENV-G se obavezuje da će:

 • obezbediti odgovarajući nivo zaštite uspostavljanjem odgovarajućih zaštitnih mera i usklađivanjem sa odredbama Uredbe (EU) 679/2016;

 • rukovoditi prenosom Ličnih podataka na osnovu:

  • a) odluke Evropske Komisije o adekvatnosti; ako ne, onda

  • b) standardne ugovorne klauzule / obavezujućih korporativnih pravila; ako ne, onda

  • c) kodeksa ponašanja odobrenog od strane relevantnog nadzornog organa / zvanične bezbednosne potvrde.

 • rukovoditi prenosom Ličnih podataka na osnovu saglasnosti Vlasnika podataka čije Lične podatke treba preneti, ili na osnovu odstupanja od člana 49 Uredbe (EU) 679/2016 ako prenos ne može biti izvršen na osnovu navedenih slučajeva a), b) i c).

 

5. SKLADIŠTENJE I KRITERIJUMI

DENV-G ne zadržava vaše Lične podatke zauvek. Mi upotrebljavamo vaše Lične podatke u meri u kojoj je to neophodno i samo u svrhu ostvarivanja gore navedenih ciljeva. Onog trenutka kada cilj prestane da postoji mi se obavezujemo da izbrišemo Lične podatke, osim ako njihovo arhiviranje nije propisano zakonom, na međunarodnom, evropskom ili nacionalnom nivou.

Polazna tačka za čuvanje vaših Ličnih podataka je zakonski rok čuvanja (koji je najčešće 10 godina i traje do isteka ugovora ili završetka poslovnog odnosa). Taj period može biti i duži tamo gde je to potrebno za ostvarivanje vaših prava.

Ako rok čuvanja nije propisan zakonom, on može biti i kraći, u skladu sa, ali bez ograničenja u vezi sledećih kriterijuma: dužina ugovora i zakonske obaveze; poslovne i organizacione potrebe; dugoročni poslovni odnos; bavljenje direktnim marketingom i statistikom.

Neki uvidi postaju jasniji tek ako se posmatraju tokom dužeg vremenskog perioda. Iz tog razloga, za neke tipove Ličnih podataka potreban je duži vremenski period čuvanja (na primer, za one koji su potrebni za koncipiranje marketinga i rizičnih modela).

Kao što je već navedeno, DENV-G se u najvećoj mogućoj meri obavezuje da radi sa grupisanim, anonimnim ili pseudo-anonimnim Ličnim podacima i u svim slučajevima će prekinuti vezu sa pojedincima što je pre moguće.

 

6. VAŠA PRAVA KAO VLASNIKA PODATAKA I KAKO DA IH OSTVARITE

Ako imate bilo kakvo pitanje u vezi zaštite vaših Ličnih podataka ili ostvarivanja vaših prava, možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku tako što ćete pisati Daikin Europe N.V. ili pozvati Daikin Europe N.V. ili neku od Filijala, slanjem posebnog Obrasca regularnom poštom, ili elektronski, putem Obrasca koji je dostupan u okviru svake sekcije „Kontaktirajte nas” na Veb sajtu ili Aplikacijama.

Od trenutka kad vaši Lični podaci počnu da se Obrađuju, vi kao Vlasnik podataka imate više prava koje možete da iskoristite, kao što je navedeno u listi ispod.

 • Vi možete imati pristup svojim Ličnim podacima

Ako želite da pristupite Ličnim podacima koje DENV-G obrađuje sa vama u vezi, ili želite da saznate više o:

 • cilju naše Obrade;

 • kategorijama Ličnih podataka koje se uzimaju u obzir;

 • kategorijama onih kojima će Lični podaci biti poslati ili otkriveni; 

 • planiranom periodu skladištenja ili kriterijumima koji se koriste za njegovo određivanje;

 • pravima Vlasnika podataka;

 • pravima koje možete da ostvarite u vezi naše Obrade;

 • postojanju Automatskog donošenja odluka, uključujući profilisanje i predviđene posledice;

bilo kojoj drugoj dostupnoj informaciji o Obradi vaših Ličnih podataka, tako što ćete da popunite formu koja će se prikazati ako kliknete ovde.

Mi ćemo upotrebljavati Lične podatke koje nam dostavljate putem obrazaca samo u svrhu provere i Obrade vašeg zahteva.

Ako ostvarite svoje pravo na pristup, DENV-G će vam dati što je moguće kompletniju listu ili kopiju vaših Ličnih podataka.

 • Možete da kompletirate / ispravite / ograničite Obradu vaših Ličnih podataka

Može se desiti da neki od Ličnih podataka koje DENV-G ima o vama, nisu (ili su prestali da budu) tačni. Takođe može se desiti da želite da dodate neke Lične podatke onima koje ste nam već dostavili. U svakom trenutku možete zatražiti da vaši Lični podaci budu ispravljeni ili kompletirani tako što ćete kliknuti ovde.

Ako želite da DENV-G obriše vaše Lične podatke kliknite ovde. Vaš zahtev će biti obrađen, osim ako ne postoji prepreka ili neusklađenost sa zakonom ili opravdanim interesom za brisanjem. 

Možete dobiti ograničenje Obrade vaših Ličnih podataka u bilo kom trenutku, ako kliknete ovde.

 • Možete zahtevati prenošenje vaših Ličnih podataka sebi ili trećim stranama

Ako su vaši Lični podaci prikupljeni elektronskim putem, možete zahtevati prenos Ličnih podataka koje ste nam dostavili samom sebi ili nekoj trećoj strani tako što ćete kliknuti ovde.

 • Možete povući vaš pristanak Obradi vaših Ličnih podataka

Ako DENV-G date saglasnost za Obradu vaših Ličnih podataka, možete je naknadno povući u bilo koje vreme, sledeći predloženu proceduru i jednostavno kako ste je i dali. Ako želite da povučete svoju saglasnost, to možete učiniti u bilo kom trenutku, ako kliknete ovde.

 • Možete uložiti prigovor na Obradu putem automatizovanog sistema za donošenje odluka

Ako se ne slažete sa tim kako DENV-G obraduje određene Licne podatke, možete uložiti prigovor ako kliknete ovde. Vaše prigovore ćemo obraditi, osim ako postoje opravdani razlozi da to ne učinimo, ili razlozi predviđeni zakonom (na primer, jedan prigovor će biti odbijen ako je Obrada Ličnih podataka sprovedena u cilju borbe protiv prevare).

Ako se sa obradom vaših Ličnih podataka ne slažete samo zbog upotrebe Automatizovanog donošenja odluka (uključujući profilisanje), što proizvodi pravne efekte ili na sličan način utiče na Vlasnika podataka, možete u svakom trenutku izraziti svoje neslaganje ako kliknete ovde.

Ako se slažete sa načinom na koji DENV-G Obrađuje vaše Lične podatke, ili imate neka druga pitanja u vezi toga, uvek možete kontaktirati Službu za zaštitu podataka u zemlji prebivališta.

 

7. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Ovde su navedeni podaci za kontaktiranje Službenika za zaštitu podataka:

 • Adresa e-pošte: euprivacy@daikin.co.jp;

 • Data Protection Officer, Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, Kita-ku,
  Osaka  530-8323, Japan.

 

8. MALOLETNA LICA

Putem svog Veb sajta ili Aplikacija DENV-G ne obrađuje Lične podatke fizičkih lica starosti ispod 16 godina, niti im šalje komercijalne ponude ili pokušava da ih kontaktira, osim ako je njihov zakonski zastupnik dao svoju saglasnost. 

 

9. MERE BEZBEDNOSTI U CILJU ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

DENV-G je primenio odgovarajuće mere bezbednosti kako bi održao integritet i bezbednost i sprečio slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, neovlašćeno otkrivanje, ili pristupanje Ličnim podacima koji su preneti, čuvani ili na drugi način obrađeni u skladu sa Uredbom (EU) 679/2016.

 

10. PRIVATNOST PUTEM DIZAJNA

Pre početka aktivnosti Obrade upotrebom novih tehnologija, DENV-G se u skladu sa GDPR obavezuje da izvrši procenu uticaja na zaštitu podataka i preduzme odgovarajuće mere sa tim u vezi.

 

11. DODATNE PROMENE U OVOJ POLITICI ZAŠTITE PODATAKA

DENV-G stalno nastoji da poboljša svoje napore u zaštiti Ličnih podataka. Ova Politika zaštite podataka može biti izmenjena ili ažurirana u svetlu dolazećih zakona, na internacionalnom, evropskom i nacionalnom nivou.

DENV-G će vas obavestiti o svim značajnim promenama u ovoj Politici zaštite podataka oflajn ili onlajn putem (na primer, putem Veb sajta, prilikom vaše prve posete ili svakim značajnim ažuriranjem ove Politike zaštite podataka). 

Uvek možete pronaći najnoviju verziju naše Politike zaštite podataka koja je dostupna na https://www.daikin.rs/sr_rs/data-privacy-policy.html ili unutar svake Aplikacije ako odaberete sekciju „Politika zaštite podataka”.

 

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?