Skip to main content

Moj uređaj ima precrtanu korpu za otpatke na etiketi. Šta to znači?

Vaš proizvod je obeležen ovim simbolom. Ovaj simbol znači da odlaganje električnih i elektronskih proizvoda ne treba da se vrši zajedno sa ostalim otpacima iz domaćinstva.

Nemojte pokušati da rasklopite ovaj sistem sami. Rasklapanje ovog proizvoda i njegovih delova mora da uradi kvalifikovani instalater u skladu sa odgovarajućim lokalnim i nacionalnim propisima.

Proizvod i otpaci moraju biti tretirani u specijalnim pogonima u cilju ponovne upotrebe, reciklaže ili rekuperacije.

Time što ćete obezbediti korektno odlaganje ovih proizvoda, pomoći ćete da se spreče moguće negativne posledice na životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Molimo vas da se obratite instalateru ili lokalnoj vlasti za dodatne informacije.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?