Skip to main content

Key Terms for Data Protection Policy

Applications: means any software, (web) applications, digital tools developed by Daikin Europe N.V. or one of its European Subsidiaries;

 

Business Partners: means any individual or business which is autonomous from DENV-G (Daikin Europe N.V. Group) but has some degree of involvement in DENV-G’s business or has run a commercial partnership or cooperates with DENV-G for the production and/or supply of products/services Daikin branded;

 

Cookie: means a small filKljučni pojmovi za politiku zaštite podataka

 

Aplikacije: označavaju softver, (web) aplikacije, digitalne alatke razvijene od strane Daikin Europe N.V. ili neke od njegovih evropskih filijala;

Automatizovano donošenje odluke (obrada zasnovana isključivo na): označava obradu izvršenu pomoću automatizovanog procesa, bez učešća bilo kakvog ljudskog uticaja ili intervencije u vezi rezultata te obrade;

Poslovni partneri: označavaju bilo koje fizičko lice ili poslovanje koje je nezavisno od  DENV-G (Daikin Europe N.V. Grupa), ali ima određeni stepen učešća u DENV-G poslovanju ili predstavlja komercijalno partnerstvo ili kooperaciju sa DENV-G u proizvodnji i/ili isporuci proizvoda/usluga Daikin brenda;

Kolačić: označava minijaturnu datoteku, koja sadrži određeni niz karaktera, poslatu na uređaj kojim se pristupilo nekom veb sajtu. Prilikom naredne posete istom web sajtu, kolačić može da omogući tom web sajtu da prepozna pretraživač pomoću koga mu je izvršen pristup. Kolačići mogu da zapamte omiljena interesovanja korisnika i druge informacije;

Daikin Group: označava grupu kompanija pod kontrolom Daikin Industries Ltd. Te kompanije su proizvođači i prodavci Daikinovog brenda proizvoda i usluga u celom svetu;

Kontrolor podataka: predstavlja fizičko lice ili pravni entitet koji određuje svrhu i smisao obrade ličnih podataka;

Obrađivač podataka: označava fizičko lice ili pravni entitet koji obrađuje Lične podatke određenog Vlasnika podataka, shodno instrukcijama Obrađivača podataka;

Službenik za zaštitu podataka: označava fizičko lice ili pravni entitet zadužen za: 

  • informisanje i savetovanje Kontrolora i njegovih Obrađivača i zaposlenih na obradi ličnih podataka; 

  • nadgledanje njene usklađenosti sa (EU) 679/2016 (GDPR) propisom;

  • savetovanje u vezi nacrta sa nacrtom procene uticaja na zaštitu podataka; 

  • delovanje u smislu fizičkog lica za kontaktiranje koje sarađuje sa nadzornim organom zaduženim za prigovore, ili koje vrši istragu u vezi Obrade Ličnih podataka. 

Vlasnik podataka: označava fizičko lice, identifikovano ili podložno identifikaciji, čiji se Lični podaci prikupljaju putem štampanog obrasca ili elektronskim putem, korišćenjem Veb sajtova ili Aplikacija. Fizičko lice podložno identifikaciji predstavlja lice koje može biti identifikovano direktno ili indirektno, putem identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, elektronski identifikator, ili putem jednog ili više elemenata koji označavaju fizičku, fiziološku, genetsku, psihičku, ekonomsku, kulturnu ili socijalnu karakteristiku tog fizičkog lica.

DENV-G: označava grupu kompanija koju sačinjavaju Daikin Europe N.V..  (sa sedištem u Belgiji) i njegove Filijale. DENV-G proizvodi, prodaje i komercijalizuje proizvode Daikin brenda i usluge u Evropi, na Srednjem Istoku, Africi i u CIS regionima.

DIL: označava kompaniju Daikin Industries Ltd. sa sedištem u Japanu, koja poseduje i kontroliše Daikin Group.

Filijale: one kompanije koje proizvode, prodaju i komercijalizuju proizvode Daikin brenda i usluge, a koje su kontrolisane od strane Daikin Europe N.V.

GDPR: označava skraćenicu za General Data Protection Regulation (opšta uredba o zaštiti podataka) za propis (EU) 2016/679 Evropskog Parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine, u vezi zaštite fizičkihsa zaštitom fizičkih lica po pitanju Obrade njihovih Ličnih podataka i slobodnog protoka tih podataka, kojom se ukida Direktiva 95/46/EC.

IP: označava broj poznat kao „Internet Protokol (IP) adresa” koji je dodeljen svakom uređaju povezanom na Internet. Brojevi su obično dodeljeni u zavisnosti od geografske lokacije. IP adresa se često upotrebljava da bi se identifikovala lokacija sa koje je uređaj povezan na Internet.

Opravdani razlog: označava razlog Kontrolora ili treće strane koji je zakonit i ne ugrožava interese ili osnovna prava i slobode vlasnika podataka, koji zahteva zaštitu ličnih podataka naročito kada je vlasnik podataka dete.

Zajednički Kontrolor podataka: označava fizičko lice ili pravni entitet koji zajednički sa ostalima određuje svrhu i smisao Obrade Ličnih podataka.

Lični podaci: označavaju bilo koju informaciju u vezi sa identifikovanim fizičkim licem, ili licem podložnim identifikaciji („Vlasnik podataka”).

Obrada (Ličnih podataka): označava bilo koji postupak ili grupu postupaka koje koji  se vrše nad Ličnim podacima ili skupom Ličnih podataka, bez obzira de na to da li je on automatizovan ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organizovanje, raspoređivanje, skladištenje, adaptiranje ili promena, pronalaženje, upotrebljavanje, objavljivanje prenošenjem, širenje ili pravljenje dostupnim na drugi način, svrstavanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Profiliranje (ili Profilacija): označava bilo koji način automatizovane Obrade Ličnih podataka koja se sastoji od njihove upotrebe za procenjivanje određenih ličnih karakteristika fizičkog lica, a naročito njegovog učinka na poslu, ekonomske situacije, stanja zdravlja, ličnih opredeljenja, interesovanja, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja.

Pseudo-anonimizacija (ili Pseudo-anonimno, ili pseudo-anonimizovano): označava Obradu Ličnih podataka na način da oni više ne mogu biti dodeljeni određenom Vlasniku podataka bez upotrebe dodatnih informacija, pri čemu se te dodatne informacije drže odvojeno i predstavljaju predmet tehničkih i organizacionih mera koje osiguravaju da Lični podaci nisu dodeljeni fizičkom licu identifikovanom ili  podložnom identifikaciji. 

Opšti interes: označava bilo koji javni interes koji je utvrđen zakonom ili se sprovodi od strane službenog organa.

Specijalne kategorije ličnih podataka: označavaju bilo koje Lične podatke koji otkrivaju rasnu ili etničku pripadnost, političke stavove ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatu, genetičke podatke, biometrijske podatke obrađene u cilju jedinstvenog identifikovanja fizičkog lica, podatke u vezi sa zdravljem ili podatke koji se tiču seksualnog života ili seksualne opredeljenosti fizičkog lica;

Vitalni interes: označava bilo koji interes koji je esencijalan u životu Vlasnika podataka ili drugog fizičkog lica;

Veb sajt: označava Internet stranice grupacije DENV-G (Daikin Europe N.V. Grupe) dostupne na sledećoj lokaciji: www.daikin.eu

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?